yourwonderful, strona 2

27 tekstów – auto­rem jest your­wonder­ful.

Je­go i ją dzielił od siebie je­den krok.
Obyd­wo­je zer­ka­li na siebie uk­radkiem na szkol­nym ko­rytarzu... Dwa ser­ca pełne niepew­ności, lęku, tak bar­dzo bojące się od­rzu­cenia. Dwo­je ludzi pot­rze­bujących siebie nawza­jem.
Po cichut­ku weszłam na ich drogę, pop­rzes­ta­wiałam dro­gow­ska­zy i spra­wiłam, że się spotkali... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 stycznia 2010, 20:43

Nie po­wiem Ci, że nie była Ciebie war­ta al­bo że znaj­dziesz inną.
Jes­tem Twoim przy­jacielem i mówię Ci: „To nie ko­niec świata”. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 3 stycznia 2010, 00:11

Kłam­stwo naj­bar­dziej bo­li, gdy jest mówione pros­to w Two­je oczy, a ty o tym wiesz. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 20 grudnia 2009, 15:12

wszys­cy jes­teśmy ta­kim Ku­busiami Puchatkami...

chce­my ciepła, miod­ku i przyjaciół... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 21 listopada 2009, 15:20

przy­tuliła się do niego i zasnęła...
a on błądził opuszka­mi palców po jej twarzy, gładził jej włosy...
składał na jej po­wiekach de­likat­ne po­całun­ki... szep­tał: "Jes­tem przy Tobie..." 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 listopada 2009, 20:13

W deszczo­wy dzień tęskni­my jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 11 listopada 2009, 20:33

Nig­dy nie wiado­mo, czy oso­ba, która codzien­nie roz­prasza ciem­ność Twoich dni, nie umiera wewnętrznie, nęka­na codziennością... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 listopada 2009, 18:36

słuchając smut­nej me­lodii ser­ca zadławiła się swoimi łzami... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 października 2009, 20:56

Is­totą naszej wędrówki przez życie jest to by nig­dy się nie poddać. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 września 2009, 20:13

"Wściekam się na świat, że nie mogę być przy To­bie wte­dy, kiedy mnie naj­bar­dziej potrzebujesz..." 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 września 2009, 21:39

yourwonderful

Rozczarowująca egzystencja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourwonderful

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność