yourwonderful

27 tekstów – auto­rem jest your­wonder­ful.

Mo­ja żelaz­na nieustępli­wość spra­wiała, że czułeś się osaczony. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2011, 17:02

Zaz­wyczaj swo­je prob­le­my widzę jak­by przez szkło powiększające. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 grudnia 2010, 15:58

Życie to dra­mat o ludzkiej drodze do szczęścia. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 16 listopada 2010, 15:29

Światem rządzi jakże wiel­ka miłość. Miłość do pieniędzy. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 5 listopada 2010, 20:06

Cza­sami praw­da mu­si po­zos­tać nie odkryta. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 31 października 2010, 12:54

Każdy powód jest dob­ry by coś zro­bić lub nie...
Dla mnie twe na­miętne us­ta są po­wodem by je na­miętnie pocałować. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 września 2010, 18:50

Mając w życiu priory­tety różniące się od priory­tetów zde­cydo­wanej większości, zda­je się nam jak­byśmy żyli w in­nym, dla nich "dziwnym" świecie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 31 maja 2010, 21:26

Wspom­nienia są złud­ne, gdyż te­raźniej­szość na­daje im zu­pełnie in­ne bar­wy różniące się od tych z przeszłości. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 marca 2010, 21:18

Gdy kończy się to, co zaczęło się przed chwilą a trwało ułamek se­kun­dy. Wiesz, że war­to żyć. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 marca 2010, 22:42

Ona pot­ra­fiła na­ryso­wać cały świat i być całym światem w je­go oczach. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 14 stycznia 2010, 21:33

yourwonderful

Rozczarowująca egzystencja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourwonderful

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność